انیمیشن روشی است که در آن فیگورها دستکاری

می شوند تا به صورت تصاویر متحرک ظاهر شوند.

در انیمیشن سنتی، تصاویر با دست روی صفحات

سلولوئیدی شفاف ترسیم یا نقاشی می‌شوند تا

عکس گرفته شوند و روی فیلم به نمایش گذاشته

شوند. امروزه بیشتر انیمیشن ها با تصاویر کامپیوتری

ساخته می شوند و سپس صدا بر روی آنها قرار میگیرید

و می تواند ژانر های دیگر را در دل خود جای دهد.

list