ژانر مستند اولین گونه‌ی تولید شده در سینما و

در حقیقت بستر شکل‌گیری هنرهفتم بوده است.

فیلم مستند را گونه واقعگرا و غیرداستانی برشمرده‌اند.

در این باره پل روتا در سال ۱۹۴۸ در سندیکای

مستندسازان جهان این گونه فیلم مستند را

تعریف کرده است: منظور از فیلم مستند تمام

روش‌های ضبط هرجنبه از واقعیت روی نوار خام

است. چه از طریق فیلمبرداری واقعی و یا از طریق

بازسازی قابل توجیه و صمیمانه؛ به قصد تاثیرگذاردن

روی منطق یا عاطفه تماشاگر برای برانگیزاندن

احساسات او. و گسترش دانش انسانی و تفاهم

به خاطر عرضه واقعی مسائل و ارائه راه حل‌های

این مسائل در زمینه‌های مختلف از جمله اقتصاد؛ فرهنگ و روابط انسانی.

list