ژانر کودک ژانری است که حاوی محتوای مناسب برای کودکان است.

list