فیلم‌های عاشقانه شامل داستان‌های عاشقانه‌ای

هستند که در رسانه‌های تصویری برای پخش در تئاتر

یا تلویزیون ضبط می‌شوند که بر شور، احساسات و

مشارکت عاشقانه شخصیت‌های اصلی تمرکز دارند.

معمولاً سفر آنها از طریق دوستیابی، خواستگاری یا

ازدواج نشان داده می شود.

list